tiistai 19. toukokuuta 2009


Olen tämän blogin alkuajoista saakka toistanut tiettyjä asioita. Eräs hyvin usein toistunut lause on: kaikki on yhtä. Myöhemmässä vaiheessa aloin puhua olemassaolosta. Se sisältää kaiken, sillä kaikki mitä on olemassa, sisältyy olemassaoloon, on olemassaolon jokin ominaisuus, variaatio, aspekti.

Tällä kertaa paneudun tarkemmin erääseen kiehtovaan kysymykseen vähän tarkemmin ja uudesta näkökulmasta. Mikä tai mitä on se mitä nimitämme tajunnaksi, tietoisuudeksi. Kuinka se toimii ja mikä sen tarkoitus on suhteessa kokonaisuuteen, suhteessa olemassaoloon.

4D-ajattelussa tajunta jaetaan osiin ja jokaista tajunnan osaa tarkastellaan erillisenä ilmiönä. Näille ilmiöille on annettu erilaisia nimityksiä. 4D-ajattelun avulla ei kyetä ymmärtämään, että kaikki tietoisuuden ilmenemismuodon ovat samaa. Käsitteisiin takertunut ajattelutapa vaikuttaa kaikkeen toimintaamme ja on ollut luomassa nykyisiä ongelmamme. Tämä ajattelutapa on ollut tarpeellinen ja vienyt kehitystä eteenpäin. Tuosta ajattelutavasta on kuitenkin vähitellen muodostunut rasite. Se on johtanut erillisyyteen. Kokonaiskuvan hahmottaminen on käynyt mahdottomaksi.

Koska kaikki liittyy kaikkeen, myös tunne on olemassaolon eräs ominaisuus. Kun tunne-elämämme muuttuu, myös ajattelumme muuttuu ja päinvastoin. Niitä ei voi erottaa toisistaan vaan nekin ovat saman asian eri puolia. 4-Dtietoisuudessa emme kykene todelliseen rakkauteen, rakkautemme on rajoittunutta sillä se katselee kaikkea aina minän, oman egon näkökulmasta. Moniulotteinen kokeminen ja puhdas rakkaus ovat saman asian eri puolia. Vasta egosta luopuminen, mielen hiljentäminen ja siitä luopuminen mahdollistavat tajunnan laajentumisen. Vasta siinä vaiheessa voimme siirtyä äärettömän tietoisuuskentän, puhtaan rakkauden osaksi, vasta tuolloin muutumme osaksi ikuisuutta säilyttäen tietoisuutemme.

Kuten aikaisemmin olen todennut, kehitys tapahtuu yksinkertaisesta monimutkaisempaan ja sitä kuvaa spiraali. Tämä on kuitenkin vain yritys muuntaa kehitys 4-Dkielelle, sillä todellisuus on hologramminen. Olen jo aikaisemmin maininnut, että niin materia kuin tajuntakin ovat saman asian eri puolia. Kysymys on vain siitä mihin ominaisuuteen kulloinkin suuntaamme huomiomme.

Tässä yhteydessä kuvaan olemassaolon ei materiaalista puolta ja tämän puolen eri ominaisuuksia. Valitsen siis eri näkökulmia tutkiakseni ilmiötä. Saattaa olla, että käsite tajunta ja tietoisuus merkitsevät 4D-ajattelussa yhtä ja samaa asiaa. Tässä yhteydessä liitän nämä ilmiön eri ominaisuuksiin. Vanhakantainen ja rajoittunut ajattelutapa ei ole johtanut uusien termien syntymiseen. Siksi moniulotteisen ajattelun muuntaminen kirjalliseen muotoon tuottaa aina vaikeuksia ja saattaa johtaa väärinkäsityksiin jos lukija itse ei koe maailmaa moniulotteisesti.

Olen ehkä käyttänyt sanoja tajunta ja tietoisuus synonyymeina. Nyt haluan kuitenkin erottaa nämä käsitteet toisistaan selventääkseni olemassaolon toimintaperiaatteita ja moniulotteista ajattelua. Se mitä jatkossa tulen esittämään on vain yksi tapa hahmottaa todellisuutta. Samoja kysymyksiä voidaan lähestyä eri suunnilta ja kokonaiskäsitys jää silti lopulta aina vajavaiseksi. Sitä voidaan loputtomasti täydentää ja jossain vaiheessa kaikki menee jälleen uusiksi, tavalla jota ei vielä tässä tilanteessa pystytä hahmottamaan.

Kaiken lähtökohtana on itse olemassaolo joka on aina ollut ja tulee aika olemaan. Se on suljettu, jatkuvasti kehittyvä järjestelmä jossa ei ole aikaa. Sen luonne on hologramminen. Se säätelee itse itseään ja sen tärkein ominaisuus on säilyttää itsensä eli itse olemassaolo. Tätä säätelyä tapahtuu kaikkialla ja kaiken aikaa. Tajunta vaikuttaa materiaan, materia tietoisuuteen. Kehitys, itse olemassaolo edellyttää näiden kahden tekijän, jotka yhdessä muodostavat Kaikkeuden, jatkuvaa vuorovaikutusta. Tämä vuorovaikutus aiheuttaa ilmiön jota nimitämme kehitykseksi. Se on loputon prosessi.

Tajunta, informaatio joka voi siirtyä materian osista toiseen on osa tätä vuorovaikutusta. Se kehittyy elämän synnyttyä tietoisuudeksi joka voi kasvaa ja kehittyä loputtomasti. Tajunta voi laajentua loputtomasti. Kaikki on mahdollista.

Nykyiselle tilanteelle on tyypillistä, että on vain harvoja joiden tajunta on laajentunut riittävästi jotta maailmankaikkeuden eri osa-alueet voisivat tulla koetuiksi. Esteet voivat olla niin biologisia kuin asenteitten ja käsitteitten vaikutuksesta syntyneitä ”tukoksia” jotka estävät meitä saavuttamasta uutta tietoisuutta joka on laadullisesti jotakin muuta kuin 4D-ajattelu.